Scott County, Missouri - Effigy Bowl

EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15470


BEAVER EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15460


BEAVER EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15462


BEAVER EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15462


FELINE EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15471


HUMAN EFFIGY BOWL

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15461


HUMAN EFFIGY BOWL (SIDE)

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15461


HUMAN EFFIGY HEAD

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15463