Scott County, Missouri - Effigy Bottles

EFFIGY BOTTLE

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15420


EFFIGY BOTTLE (DETAIL)

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15420


EFFIGY BOTTLE

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15423


EFFIGY BOTTLE (SIDE)

Scott County, Missouri 
Horatio N. Rust Collection 
LMA 15423